Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

Działalność Komendy Powiatowej podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowej funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 
Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Komendy Powiatowej są obiekty Komendy Powiatowej Policji w Słubicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 1
 
Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm) Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 
Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.
 
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Głównej Policji określają:

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

wraz ze  zmianami wprowadzonymi:

  •       Zarządzeniem nr  557 z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 62);
  •       Zarządzeniem nr 1031 z dnia 14 października 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 102);
  •       Zarządzeniem nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23);
  •       Zarządzeniem nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 72);
  •       Zarządzeniem nr 92 z dnia 11 lutego 2011 r.  (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8);
  •       Zarządzeniem nr 114 z dnia 19 marca 2012 r. (Dz. Urz. KGP poz. 14).

 

Zarządzenie nr 460 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

 

 

Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji.

Jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego zastępców. Natomiast w razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji jednemu z jego zastępców.
Na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody minister właściwy do spraw wewnętrznych. powołuje i odwołuje komendanta wojewódzkiego Policji.
Również na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy minister właściwy do spraw wewnętrznych powołuje i odwołuje Komendanta Stołecznego Policji.
W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.
Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji, w tym I zastępcę.
Ponadto Komendant Główny Policji określa:
1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,
2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nie objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy,
3) programy szkoleń zawodowych policjantów,
4) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także normy ich wyżywienia,
5) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy,
6) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów.
Komendant Główny Policji może tworzyć ośrodki szkolenia i szkoły policyjne oraz określa ich programy nauczania.
 
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji jest Komendant Główny Policji.

 

 

Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat , przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Słubicach realizuje zadania Policji określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu słubickiego.

Metryczka

Data publikacji : 07.10.2009
Data modyfikacji : 06.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
Osoba udostępniająca informację:
Andżelika Szalast
Osoba modyfikująca informację:
Andżelika Szalast
do góry