Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach - Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach

R E G U L A M I N

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W SŁUBICACH

 

z dnia 8 listopada 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019r. poz. 161, z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

 

R o z d z i a ł  1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, zwanej dalej „Komendą”, określający:

 1. strukturę organizacyjną Komendy;
 2. organizację i tryb kierowania Komendą;
 3. zadania komórek organizacyjnych Komendy;
 4. tryb wprowadzania kart opisu stanowiska pracy i opisów stanowisk pracy.

 

§ 2. 1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach, zwanego dalej „Komendantem”, przy pomocy której wykonuje on na obszarze powiatu słubickiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa osób oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

 1. Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasada organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych określają przepisy w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.

 

§ 3. 1. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się  o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 15.30 lub zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów  i czasu pracy pracowników określonych odrębnymi przepisami.

 1. Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzać rozpoczęcie służby   i pracy w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.
 2. Przerwanie służby lub pracy wymaga zgody bezpośredniego przełożonego   i potwierdzenia w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.

 

§ 4. 1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie odbywa się każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach służby i pracy.

 1. Komendant lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków   w każdy poniedziałek w godz. 12.30 – 16.30.
 2. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli  w sprawach, o których mowa w ust. 2 odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

R o z d z i a ł  2

Struktura organizacyjna Komendy

 

§ 5.Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 1. kierownictwo:
 1. Komendant Powiatowy Policji,
 2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 1. komórki organizacyjne:
 1. Wydział Kryminalny,
 2. Wydział Prewencji,
 3. Wydział Ruchu Drogowego,
 4. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych,
 5. Zespół Kadr i Szkolenia,
 6. Zespół Prezydialny,
 7. Zespół Finansów i Zaopatrzenia,
 8. Zespół Łączności i Informatyki,
 9. Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,
 10. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 11. Posterunek Policji w Cybince,
 12. Posterunek Policji w Ośnie Lubuskim.

 

R o z d z i a ł  3

Organizacja kierowania w Komendzie

 

§ 6. 1. Komendant kieruje Komendą, przy pomocy I Zastępcy Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, policjantów i pracowników wyznaczonych                         do koordynowania realizacji zadań zespołów oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

 1. Podział zadań między Komendantem a I Zastępcą Komendanta określa Komendant w drodze decyzji.
 2. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania  w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
 3. Komendant może powoływać nieetatowe zespoły do realizacji określonych zadań.

 

§ 7. Komendantowi podlega Komendant Komisariatu Policji w Rzepinie, zwanego dalej „Komisariatem”.

 

§ 8. 1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje kierownik komórki organizacyjnej, przy pomocy zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych niższego szczebla oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

 1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy określa szczegółowy zakres zadań podległej komórki organizacyjnej uwzględniający jej strukturę, zatwierdzany przez Komendanta.
 2. Kierownika komórki organizacyjnej Komendy zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo policjant lub pracownik wskazany przez tego kierownika.
 3. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wykonywanie wszystkich zadań  kierownika komórki organizacyjnej Komendy, chyba, że określił on  inny zakres zastępstwa.
 4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy może powoływać nieetatowe zespoły do realizacji określonych zadań, w skład których mogą wchodzić policjanci i pracownicy podległej mu komórki.
 5. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy zobowiązany jest stwarzać warunki  do sprawnej realizacji zadań służbowych, szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz kształtowania właściwych postaw etycznych.

 

       § 9. 1. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa sporządza się opisy stanowiska pracy dla stanowisk pracowników korpusu służby cywilnej oraz karty opisu stanowisk pracy dla stanowisk policyjnych i pozostałych stanowisk pracowniczych.

 1. Komendant sporządza karty opisu stanowiska pracy lub opisy stanowisk pracy  dla I Zastępcy Komendanta oraz dla bezpośrednio podległych stanowisk kierowników komórek organizacyjnych, stanowisk policyjnych i pracowniczych.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy sporządza karty opisu stanowisk pracy  oraz opisy stanowisk pracy dla podległych stanowisk policyjnych i pracowniczych.

 

R o z d z i a ł  4

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

 

§ 10. 1. Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy  w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

 1. współpraca z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi;
 2. współpraca z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim, zwanym dalej „Komendantem Wojewódzkim Policji”;
 3. współdziałanie komórek organizacyjnych Komendy przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji, prowadzenie spraw o charakterze interdyscyplinarnym  oraz opracowywanie wspólnych stanowisk w określonych sprawach;
 4. udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy oraz kierownictwu Komisariatu;
 5. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy i Komisariatu;
 6. upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi oraz dobrych praktyk sprzyjających podnoszeniu jakości i efektywności zadań realizowanych w Komendzie i Komisariacie;
 7. informowanie innych komórek Komendy i Komisariatu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa;
 8. opracowywanie analiz, informacji oraz innych materiałów;
 9. monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;
 10. realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 11. uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
 12. uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta;
 13. administrowanie zbiorami danych oraz systemami teleinformatycznymi, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 14. wykonywanie zadań określonych w porozumieniach i umowach o współpracy;
 15. przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 16. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
 17. realizacja zadań związanych z planowaniem strategicznym oraz z zapewnieniem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
 18. organizowanie pracy komórki organizacyjnej Komendy poprzez:
 1. obsługę kancelaryjno-biurową, administracyjno-gospodarczą i organizacyjno-kadrową,  z zastrzeżeniem ust. 2,
 2. archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w komórce organizacyjnej Komendy,
 3. zarządzanie sprzętem informatycznym, elektronicznym i kwatermistrzowskim w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

2. Obsługę kancelaryjno-biurową komórek organizacyjnych Komendy wskazanych w § 5 pkt 2 lit. d-j prowadzi Zespół Prezydialny Komendy.

 

§ 11. Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom, obrotowi gospodarczemu, naruszeń kodeksu karnego skarbowego, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, ochrony dóbr intelektualnych, a także ściganie przestępstw     i ich sprawców, naruszających interes Unii Europejskiej oraz ujawnianie składników majątkowych sprawców przestępstw oraz zabezpieczenie ich mienia na poczet przyszłych grzywien;
 2. monitorowanie i analizowanie zagrożeń przestępczością kryminalną, gospodarczą  i korupcyjną oraz diagnozowanie i prognozowanie jej rozwoju, a także wypracowywanie metod i form przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości;
 3. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji  w Gorzowie Wielkopolskim, zwanej dalej „Komendą Wojewódzką Policji”, w przedmiocie:
  1. wnioskowania o objęcie koordynacją lub nadzorem spraw operacyjnych o dużym stopniu trudności, lub też, gdy zasięg działania sprawców obejmuje kilka powiatów,
  2. przekazywania informacji o nowych metodach dokonywania przestępstw i nowatorskich rozwiązaniach w pracy operacyjnej i procesie wykrywczym,
  3. przekazywania niezbędnych danych do opracowań i analiz,
  4. realizacji zadań i czynności zlecanych przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji;
 4. prowadzenie bezpośrednich działań poszukiwawczych;
 5. prowadzenie działań w zakresie poszukiwań i identyfikacji nieznanych zwłok i nieznanych osób;
 6. nadzór i kontrola nad pracą operacyjną w Komisariacie w zakresie:
  1. współpracy z osobowymi źródłami informacji,
  2. prowadzonych form pracy operacyjnej,
  3. poszukiwań i identyfikacji nieznanych zwłok i nieznanych osób,
  4. rejestracji operacyjnej;
 7. koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych w Komisariacie oraz udzielanie wsparcia;
 8. prowadzenie postępowań przygotowawczych i śledztw, własnych i zleconych, w tym w sprawach o przestępstwa drogowe;
 9. analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością,  ze szczególnym uwzględnieniem wśród dzieci i młodzieży;
 10. terminowe wykonywanie rejestracji i ich aktualizacja w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji;
 11. wykonywanie typowania osób, przestępstw, rzeczy, podmiotów i innych danych w dostępnych zbiorach informacyjnych na zlecenie komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatu;
 12. prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych;
 13. prowadzenie gospodarki magazynowej amunicją i uzbrojeniem oraz chemicznymi środkami obezwładniającymi;
 14. realizowanie zadań wiązanych z zabezpieczaniem procesowym śladów i dowodów przestępstw i skutków zdarzeń drogowych;
 15. wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Komendzie i Komisariacie.

 

§ 12. Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego  oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
  1. zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu poczucia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
  2. zwalczanie przestępczości,
  3. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  4. zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu,     a także stworzenia warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia, 
  5. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych, konwojowych oraz ochronnych,
  6. edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku  i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,
  7. kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 2. organizacja, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej;
 3. koordynowanie organizowanych na terenie miasta i powiatu akcji (operacji) policyjnych, działań pościgowo-blokadowych;
 4. współpraca w zakresie czynności policyjnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu osoby objętej szczególną ochroną;
 5. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w Komendzie;
 6. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych;
 7. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji  
  w zakresie zapobiegania  i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu  z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 8. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz  na obszarach przywodnych;
 9. analiza zjawisk kryminogennych w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, ochrony praw ofiar przestępstw;
 10. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami i organizacjami społecznymi  w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
 11. realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Komendą Wojewódzką Policji oraz Komisariatem;
 12. kontrolowanie i ocenianie działań realizowanych w Komisariacie;
 13. organizacja funkcjonowania nieetatowego pododdziału Policji;
 14. inicjowanie i wykonywanie czynności związanych z procedurą deportacyjną cudzoziemców;
 15. sprawowanie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem i wykorzystaniem psów służbowych przeznaczonych do działań prewencyjnych;
 16. zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych  lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
 17. wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów ustawy o broni i amunicji;
 18. planowanie i organizowanie działań własnych oraz koordynacja działań Komisariatu  w warunkach katastrof, klęsk żywiołowych i awarii technicznych, a także przygotowania  do wykonania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych  w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;
 19. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji alarmowej Komendy;
 20. zabezpieczanie   ładu   i   porządku   publicznego   podczas  imprez  masowych  i innych  uroczystości;
 21. projektowanie struktur organizacyjno-etatowych jednostki zmilitaryzowanej Komendy   i Komisariatu;
 22. opracowywanie regulaminu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej Komendy   i Komisariatu;
 23. prowadzenie postępowań skargowych oraz nadzór nad całością postępowań skargowych w Komendzie i Komisariacie, sporządzanie sprawozdań i analiz.

 

§ 13. Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu  na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu przez kierowanie tym ruchem  oraz jego kontrolowanie;
 2. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego;
 3. kompleksowa obsługa i zabezpieczanie zdarzeń drogowych stosownie do posiadanych środków i możliwości; 
 4. współpraca z zarządcami dróg w zakresie oznakowania i poprawy bezpieczeństwa;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprez i uroczystości związanych  z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 6. propagowanie zasad bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym poprzez działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną wśród uczestników ruchu drogowego;
 7. kontrolowanie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego przepisów ustawy - Prawo o Ruchu Drogowym, przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy, stanu technicznego oraz innych obowiązujących aktów prawnych;
 8. analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, płynności tego ruchu    oraz przyczyn i okoliczności powstałych wypadków i kolizji drogowych;
 9. dostosowanie taktyki, miejsc pełnienia służby oraz wykorzystania sprzętu kontrolno-pomiarowego do potrzeb wynikających z przeprowadzonych analiz;
 10. pilotowanie pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają wielkości określone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym;
 11. występowanie w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdów;
 12. dokonywanie bieżących ocen oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, terminowością rozliczania się funkcjonariuszy  z nałożonych mandatów karnych;
 13. prowadzenie i inicjowanie wzmożonych działań kontrolnych w celach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 14. opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych.

 

§ 14. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy  w szczególności:

 1. informowanie mediów o działaniach podejmowanych przez Komendanta;
 2. informowanie o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i Komisariat;
 3. udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji;
 4. udzielanie odpowiedzi na krytykę skierowaną pod adresem Komendy i Komisariatu;
 5. uczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu, w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;
 6. promowanie działalności Policji w społeczeństwie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku lubuskiej Policji przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy i Komisariatem;
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 8. prowadzenie strony internetowej Komendy oraz strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 9. realizowanie zadań związanych z  komunikacją wewnętrzną w komórkach organizacyjnych Komendy i Komisariatu;
 10. koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie oraz koordynowanie ich realizacji w komórkach organizacyjnych Komendy i Komisariacie;
 11. realizacja zadań z zakresu ochrony praw i wolności człowieka, równego traktowania   i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 12. realizowanie zadań związanych z przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania petycji wpływających do Komendanta i Komisariatu.

 

§ 15. Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 1. wdrażanie polityki kadrowej Komendanta oraz  wykonywanie zadań w ramach nadzoru Komendanta nad jej realizacją;
 2. opracowywanie projektów aktów prawnych Komendanta w sprawach kadrowych  i szkoleniowych;
 3. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych lub pracodawcą jest Komendant;
 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach osobowych;
 5. organizowanie naboru do pracy w Komendzie i Komisariacie;
 6. realizowanie zadań z zakresu doboru do służby w Policji poprzez przyjmowanie dokumentów od kandydatów;
 7. prowadzenie ewidencji w zakresie problematyki dyscyplinarnej;
 8. zaopatrywanie w dokumenty służbowe policjantów i pracowników Komendy;
 9. koordynowanie, planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego;
 10. rozpoznawanie, zgłaszanie potrzeb oraz kierowanie policjantów do szkół na różne rodzaje  i formy szkolenia;
 11. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy  i Komisariatu, analizowanie i opiniowanie propozycji zmian;
 12. opracowywanie regulaminu Komendy i koordynowanie procesu opiniowania projektów regulaminów Komisariatu;
 13. wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy.

 

§ 16. Do zadań Zespołu Prezydialnego należy w szczególności:

 1. organizowanie i planowanie pracy kancelaryjno-biurowej i obiegu dokumentów  oraz wykonywanie zadań w ramach nadzoru Komendanta nad przestrzeganiem zasad pracy kancelaryjnej jawnych w komórkach organizacyjnych Komendy i Komisariatu;
 2. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek policyjnej poczty specjalnej i zwykłej;
 3. kwalifikowanie i rozdzielanie korespondencji, wpływającej do Komendy;
 4. przygotowanie do dekretacji korespondencji adresowanej do kierownictwa Komendy;
 5. prowadzenie ewidencji, gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie aktów prawnych wydawanych przez Komendanta, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych aktów prawnych, które wpływają do Komendy;
 6. wydawanie i prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych;
 7. prowadzenie spraw o charakterze ogólno-organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy;
 8. prowadzenie harmonogramu spotkań, uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
 9. zapewnienie organizacyjnej obsługi przedsięwzięć z udziałem kierownictwa Komendy (narady, odprawy, spotkania, uroczystości itp.);
 10. prowadzenie korespondencji okolicznościowej kierownictwa Komendy;
 11. opracowywanie materiałów informacyjnych dla kierownictwa Komendy;
 12. realizowanie zadań z zakresu współpracy Komendy z instytucjami administracji rządowej  i samorządowej;
 13. koordynacja czynności związanych z przekazywaniem agend podległych komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatu;
 14. wydawanie za pokwitowaniem dowodów osobistych upoważnionym pracownikom urzędów miast i gmin;
 15. obsługa osobista i telefoniczna petentów oraz kierowanie ruchem osobowym w siedzibie Komendy;
 16. monitorowanie terenu miasta objętego zasięgiem kamer.

 

§  17. Do zadań  Zespołu Finansów i Zaopatrzenia należy w szczególności:

 1. realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia materiałowo–technicznego oraz gospodarki kwatermistrzowskiej dla Komendy i Komisariatu w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Wydziałem Nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji  a w szczególności: umundurowania,  wyposażenia specjalnego, materiałów i sprzętu techniki specjalnej oraz biurowej, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu kulturalno-oświatowego, sportowego, żywnościowego, druków i formularzy;
 2. prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu: techniki specjalnej, działu biurowego, żywnościowego, mundurowego, przeciwpożarowego, gospodarczego, kulturalno-oświatowego w formie ilościowej;
 3. prowadzenie gospodarki sprzętem kwaterunkowym, żywnościowym, techniki specjalnej, biurowej oraz realizacji czynności w procesie użytkowania od chwili wprowadzenia go na stan Komendy, do czasu wypisania go z ewidencji, a związanych z:
  1. użytkowaniem, przechowywaniem,
  2. obsługą, konserwacją, naprawą,
  3. wycofaniem z eksploatacji (organizacja i przygotowanie do wybrakowania);
 4. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w szczególności poprzez:
  1. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach: przydziału (opróżniania) lokali mieszkalnych, tymczasowych kwater, świadczeń finansowych związanych z prawem do lokalu,
  2. przygotowanie dokumentów do wypłaty świadczeń,
  3. współpracę z Wydziałem Nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji, w celu realizacji prawidłowej gospodarki nieruchomościami mieszkaniowymi;
 5. prowadzenie gospodarki transportowej w szczególności poprzez:
  1. wydawanie dla policjantów Komendy i Komisariatu „zezwoleń” do kierowania służbowym sprzętem transportowym oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń,
  2. eksploatację i garażowanie sprzętu transportowego,
  3. prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego i magazynu materiałów pędnych i smarów oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań z gospodarki materiałów pędnych i smarów dla Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji,
  4. sporządzanie meldunków z kolizji/wypadków z udziałem służbowego sprzętu transportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. przekazywanie sprzętu transportowego do stacji obsługi technicznej w zakresie napraw, konserwacji i remontów;
 6. organizowanie wyżywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych, osób deportowanych i posiłków profilaktycznych oraz napojów dla funkcjonariuszy;
 7. sporządzenie wykazów należności za żywienie psów służbowych;
 8. dbałość o czystość i estetykę w użytkowanych obiektach i terenach przyległych  do obiektów  służbowych;
 9. nadzór nad kompletnością i rzetelnością dokumentów dotyczących rozliczenia należności w sprawach prowadzonych w Komedzie i Komisariacie;
 10. dokonywanie ustaleń w sprawie wyceny powstałych szkód oraz ścisła współpraca   z ubezpieczycielami i odpowiednimi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w procesie likwidacji szkód;
 11. sprawowanie nadzoru i ewidencjonowanie postępowań wyjaśniających z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa powierzonym Komendantowi, pozostającym  w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 12. prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji;
 13. uczestniczenie w przeprowadzanych inwentaryzacjach składników majątku rzeczowego przekazanego jednostce do użytkowania oraz udział w postępowaniach wyjaśniających do ujawnionych inwentaryzacją różnic w stanie majątku;
 14. prowadzenie pomocniczej ewidencji środków rzeczowych;
 15. wykonywanie zadań i przedsięwzięć w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
 16. prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie:
  1. zapotrzebowania oraz rozliczania bloczków mandatowych
  2. wydawania oraz rozliczania bloczków mandatowych,
  3. przyjmowania i odprowadzania wpłat gotówki z nałożonych mandatów;
 17. rozliczanie bieżących zaliczek przekazywanych przez Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji, na wypłatę delegacji (nie rzadziej niż raz w miesiącu);
 18. sporządzanie dokumentacji do wypłaty gratyfikacji urlopów;
 19. sporządzanie dokumentacji dotyczącej obciążeń za rozmowy telefoniczne w Komendzie;
 20. sporządzanie list dotyczących zwrotów kosztów dojazdu policjantów do służby;
 21. prowadzenie dokumentacji dotyczącej darowizn;
 22. administrowanie obiektami Komendy i Komisariatu;
 23. przeprowadzanie bieżących napraw i remontów w obiektach użytkowanych przez Komendę  i Komisariat;
 24. przygotowywanie projektów porozumień w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na Fundusz Wsparcia Policji;
 25. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatu  w pieczęcie i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji.

 

§ 18. Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy w szczególności:

 1. organizowanie, eksploatowanie oraz techniczne utrzymanie istniejących policyjnych systemów łączności i informatyki na obszarze działania Komendy we współpracy z właściwą  komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji;
 2. przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzeniach systemów i urządzeń łączności i informatyki, usuwanie usterek i awarii oraz dokonywanie konserwacji systemów łączności i informatyki na obszarze działania we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji;
 3. bezpośredni udział w rozwijaniu systemów łączności oraz wdrażaniu projektów teleinformatycznych opracowywanych centralnie i lokalnie;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na obszarze działania Komendy;
 5. realizacja zadań, w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji, w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w materiały i sprzęt łączności  i informatyki;
 6. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów eksploatacyjnych łączności  i informatyki Komendy i Komisariatu;
 7. prowadzenie szkoleń użytkowników w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów łączności     i informatyki;
 8. sporządzanie sprawozdań, zestawień i analiz na potrzeby Komendy i właściwej komórki organizacyjnej  Komendy Wojewódzkiej Policji;
 9. przygotowywanie dokumentacji do rozliczania kosztów połączeń w powierzonym zakresie;
 10. realizacja Wytycznych Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji  w sprawie standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji w zakresie informatyki w Komendzie i Komisariacie.

                                                                                                          

§ 19. Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Komendzie  i Komisariacie;
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i Komisariacie, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
 3. zapewnienie w Komendzie i Komisariacie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, w tym wykonywanie zadań przewidzianych                dla inspektora bezpieczeństwa;
 4. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Komendzie i Komisariacie,  w szczególności szacowanie ryzyka;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i Komisariacie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie i ewidencjonowanie w Komendzie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przyjmowanie oświadczeń i wydawanie zaświadczeń o przeszkoleniu;
 7. prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników Komendy i Komisariatu;
 8. prowadzenie postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby i pracy w Komendzie i Komisariacie;
 9.  prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie  i Komisariacie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 10. opiniowanie wniosków oraz ewidencjonowanie pisemnych upoważnień Komendanta  do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 11. zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnej w Komendzie;
 12. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Komendzie i Komisariacie w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola  ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
 13. ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizacja i dystrybucja aktów prawnych zawierających informacje niejawne w Komendzie i Komisariacie;
 14. koordynowanie i nadzorowanie w Komendzie i Komisariacie przetwarzania danych osobowych;
 15. ewidencjonowanie, przechowywanie i udostępnianie oświadczeń o stanie majątkowym policjantów;
 16. koordynowanie na szczeblu powiatu Komendy przedsięwzięć związanych z:
 1. udostępnianiem materiałów niejawnych,
 2. zwalnianiem z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych;
 1. prowadzenie składnicy akt w Komendzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym  w szczególności:
  1. kształtowanie zasobu archiwalnego Komendy poprzez przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy i Komisariat,
  2. wykonywanie działań w ramach nadzoru Komendanta nad kwalifikowaniem  i klasyfikowaniem dokumentacji powstałej w toku działania komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatu,
  3. udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej      w składnicy akt Komendy uprawnionym podmiotom, instytucjom i osobom fizycznym      na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  4. przeprowadzanie dla uprawnionych podmiotów kwerend  do celów służbowych, publicystycznych, naukowo-badawczych i poznawczych,
  5. przygotowywanie do brakowania z zasobu składnicy akt Komendy dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

 

§ 20. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy  w Komendzie i Komisariacie;
 2. udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatu;
 3. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz  z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 6. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby  i pracy;
 7. przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii  na stanowiskach służby i pracy;

9) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

10) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

11) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

§ 21. 1. Do zakresu działania Posterunku Policji w Cybince należy w szczególności:

1)  realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:

a) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,

b) ujawnienie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;

3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;

4) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Terenem działania Posterunku Policji w Cybince jest obszar miasta i gminy Cybinka.

 

§ 22. 1. Do zakresu działania Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim należy w szczególności:

1) realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:

a) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,

 1. ujawnienie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 2. kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;

3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;

4) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz  bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Terenem działania Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim jest obszar miasta i gminy Ośno Lubuskie.

 

R o z d z i a ł  5

Przepisy końcowe

 

§ 23. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu dostosują szczegółowe zakresy zadań podległych komórek organizacyjnych, karty opisu stanowiska pracy i opisy stanowiska pracy do postanowień regulaminu oraz niezwłocznie zapoznają z nim policjantów i pracowników.

 

§ 24. Decyzje wydane na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 25, zachowują moc, jeśli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu.

 

§ 25. Traci moc regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z dnia 20 maja 2013 r., zmieniony regulaminem z dnia 25 czerwca 2013 r., regulaminem z dnia 31 lipca 2013 r.  i regulaminem z dnia 24 marca 2016 r.

 

§ 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2019 r.

     

                                                                Komendant Powiatowy Policji

                                                                                           w Słubicach

 

                                                                                                        nadkom. Tomasz Rawa

W porozumieniu:

 

  Komendant Wojewódzki Policji

     w Gorzowie Wielkopolskim

 

     nadinsp. Helena Michalak  

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejszy regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach opracowany został ze względu na konieczność dostosowania jego zapisów do obecnie obowiązujących przepisów oraz faktycznie wykonywanych zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy, które nie zostały ujęte w dotychczasowym regulaminie.

W regulaminie zapisane zostały zadania wspólne komórek organizacyjnych Komendy. Ponadto dostosowując strukturę jednostki do obowiązujących przepisów dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy utworzone zostało Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i zadania w tym zakresie zostały usunięte z zakresu działania Wydziału Kryminalnego, w ramach którego wcześniej były realizowane.  Ponadto dokonano korekty zakresu zadań innych komórek organizacyjnych Komendy w celu dostosowania do obowiązujących w tym obszarze przepisów i do faktycznie wykonywanych zadań.

Nowy regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach został opracowany także z uwagi na to, że obowiązujący dotychczas regulamin Komendy Powiatowej Policji w Słubicach  z dnia 20 maja 2013 roku  był już kilkukrotnie zmieniany i stał się nieczytelny.

Wejście w życie nowego Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Słubicach nie pociąga za  sobą skutków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

                                                            

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r.  poz.125, 1091, 1556, 1608, 1635 i 1726.

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 15.01.2020 13:02
  (doc 169 KB)

Metryczka

Data publikacji : 28.07.2013
Data modyfikacji : 15.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andżelika Szalast
Osoba udostępniająca informację:
Andżelika Szalast Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andżelika Szalast
do góry