Oferta pracy w korpusie służby cywilnej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektora ds. zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na zastępstwo na stanowisko: inspektor do spraw: zaopatrzenia w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Słubice


ADRES URZĘDU:
ul. Kazimierza Wielkiego 1
69-100 Słubice


WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowsku i sposobu wykonywania zadan:
- praca biurowa,
- czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osob niepełnosprawnych oraz windę,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadan, tj. komputer, drukarka, telefon,
niszczarka do dokumentow.

ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie gospodarki transportowej, mieszkaniowej, kwaterunkowo-biurowej, żywnościowej, finansowej.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy biurowej
znajomość przepisow ustawy o Policji, kodeksu postępowan administracyjnych,
umiejętność organizacji pracy własnej,
umiejętność podejmowania decyzji
umiejętności redakcyjne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy związanej z ewidencją i dysponowaniem materiałami i sprzętem.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
kopie świadectw pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 12.09.2018
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
    Komenda Powiatowa Policji
    ul. Kazimierza Wielkiego 1
    69-100 Słubice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach jest Komendant Powiatowy Policji w Słubicach z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 69-100 Słubice. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2491,83 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy /od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego/.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani do procedury zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 31 października 2018 roku, a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Metryczka

Data publikacji 12.03.2018
Data modyfikacji 29.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
Osoba udostępniająca informację:
Andżelika Szalast Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andżelika Szalast
do góry