Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Słubicach zgodnie z § 5 ust. 1 Zasad pracy kancelaryjnej, stanowiących załącznik do decyzji nr 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. (z późn. zm.), w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne:

  • ·           rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych;
  • ·           dziennik korespondencyjny;
  • ·           dziennik podawczy;
  • ·           książkę doręczeń przesyłek miejscowych;
  • ·           dziennik przepisów.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 2 cyt. zasad „w celu usprawnienia bieżącej pracy można prowadzić inne urządzenia ewidencyjne”. 

 

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne KPP w Słubicach jawnych, pomocniczych  urządzeń ewidencyjnych.

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych

-  Ewidencja przepisów;

-   Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek;

-   Książki doręczeń przesyłek miejscowych;

-   Wykazy przesyłek nadawanych za posrednictwem Poczty Polskiej;

-   Wykazy przesyłek wysłanych i otzrymanych za posrednictwem poczty specjalnej KWP;

-   Rejestr narad;

-   Ewidencja wyjść w godzinach słuzbowych;

 

Wydział Kryminalny

-   Dziennik telegramów;

-   Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania;

-   Alfabetyczny wykaz osób podejrzanych;

-   Alfabetyczny wykaz osób pokrzywdzonych;

-   Dziennik stanowiska komputerowego ODN;

-   Księga dowodów rzeczowych / przedmiotów rzeczowych - depozyt magazynu dowodów rzeczowych;

-   Ewidencja sprzętu w użytkowaniu uzbrojenia;

-   Ewidencja uzbrojenia.

 

Wydział Prewencji

-   Książka dyspozytora;

-   Książka przebiegu służby;

-   Książka służby;

-   Książka odpraw i rozliczenia służby zewnętrznej;

-   Książka ewidencji kluczy;

-   Dziennik ewidencji telegramów;

-   Książka wydania broni z pododdziału;

-   Książka broni przyjętej do depozytu;

-   Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

-   Książka przebiegu słuzby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

-   Książka wizyt lekarskich;

-   Książka wydanych zleceń lekarskich;

-   Książka wezwań do zapłaty za pobyt w areszcie;

-   Książka kontroli wewnętrznej;

-   Rejestr kontroli zewnętrznych;

-   Rejestr wydanych zaświadczeń;

-   Rejestr zabezpieczonych motorowerów i rowerów;

-   Rejestr interwencji pirotechnicznych;

-   Pojazdy zabezpieczone do celów procesowych;

-   Pojazdy zabezpieczone do celów poza procesowych;

-   Rejestry badań przeprowadzonych urzadzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ALCO-SENSOR;

-   Rejestr wydania alkosensorów;

-   Rejestry pobrania ALCO BLOW;

-   Rejestr pobrania RMP ISKRA;

-   Rejestr pracy - Mirnik prędkosci ISKRA;

-   Rejestr wydawanych/ przyjmowanych do służby MTN;

-   Rejestr wydawanych/ przyjmowanych do służby radiotelefonów;

-   Rejestr pobrania laserowego miernika prędkości;

-   Rejestr pobranych kamizelek;

-   Rejestr wydanych telefonów;

-   Ewidencja wydania kart FLOTA;

-   Rejestr wydanyh ampułek;

-   Rejestr przepustek;

-   Rejestr osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej;

-   Ewidencja przekazania wyposażenia PDOZ KPP w Słubicach;

-   Rejestr Dozoru Policji;

-   Książka doręczeń przesyłek miejscowych;

-   Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu;

-   Rejestr spraw o wykroczenia;

-   Ewidencja zarządzeń i wniosków prowadzonych w ramach jednorazowych czynności administracyjno-porządkowych;

 

Wydział Ruchu Drogowego

-   Rejestr kart Prd, kart informacyjnych i wyroków;

-   Skorowidz zapytań o status w Ruchu Drogowym;

-   Rejestr pieczęci i stempli;

-   Rejestr kolizji drogowych;

-   Rejestr postępowań administracyjnych;

-   Rejestr notatników;

-   Rejestr funduszu gwarancyjnego;

-   Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

 

Zespół Kadr i Szkolenia

-   Rejestr skierowań na badania lekarskie KPP w Słubicach;

-   Rejestr postępowań dyscyplinarnych;

-   Rejestr rozkazów organizacyjnych KPP w Słubicach;

-   Rejestr rozkazów personalnych KPP w Słubicach;

-   Rejestr notatek z rozmów dyscyplinujących;

-   Rejestr zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP w Słubicach;

-   Rejestr komunikatów pracowników cywilnych;

-   Rejestr rozkazów o wyróżnienia funkcjonariuszy KPP w Słubicach;

-   Rejestr czynności wyjaśniających;

-   Rejestr postępowań wyjaśniających pracowników korpusu słuzby cywilnej;

-   Rejestr skarg i wniosków;

-   Rejestr listów i anonimów.

 

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

-   Dziennik rejestracyjny szkód KPP w Słubicach;

-   Księga druków ścisłego zarachowania - mandaty karne, bloczki;

-   Rejestr druków ścisłego zarachowania - depozyt bloczków mandatowych;

-   Rejestr udzielonych zaliczek;

-   Książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących słuzbowego sprzętu transportowego;

-   Książka ewidencjiindywidualnej sprzętu transportowego;

-   Książka ewidencji sprzętu remontowo - gospodarczego i sprzętu p.poż.;

-   Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego;

-   Książka ewidencji działu mundurowego;

-   Książka ewidencji techniki biurowej;

-   Książka ewidencji sprzętu żywnościowego;

-   Książka ewidencji techniki policyjnej;

-   Książka ewidencji sprzętu kulturalno- oświatowego i sprzętu transportu;

-   Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej sprzętu transportowego;

-   Rejestr wydanych zaświadczeń do prowadzenia sprzętu transportowego stanowiącego własność Policji;

-   Rejestr teczek pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego;

-   Rejestr wydanych decyzji mieszkaniowych;

-   Księga druków ścisłego zarachowania - bloczki pokwitowań;

-   Księga druków ścisłego zarachowania - zezwolenia na wydanie pojazdu;

 

Zespół Łączności i Informatyki

-   Książka ewidencji sprzętu łączności;

-   Książka ewidencji sprzętu informatyki;

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

-   Rejestr Akt Postępowań Sprawdzających;

-   Rejestr Wydania Poświadczeń Bezpieczeństwa;

-   Rejestr Decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego;

-   Rejestr wydanych decyzji o odmowie poświadczenia;

-   Rejestr kontrolnych postępowań srawdzających;

-   Rejestr zaświadczeń o szkoleniu;

-   Wykaz osób zatrudnionych;

-   Dziennik stanowika komputerowego ODN;

-   Dziennik ewidencji;

-   Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych;

-   Dziennik ewidencji kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń;

-   Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (niejawnych);

-    Książka doręczeń przesyłek miejscowych (niejawnych);

-    Dziennik przepisów niejawnych KGP/MSWiA;

-   Dziennik przepisów niejawnych KWP/ KPP;

-   Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników koncowych do dostępu do KSI w KPP;

-   Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji wewnętrznych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone";

-   Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

Komisariat Policji w Rzepinie

-   Rejestr dozoru Policji;

-   Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań na zawarcie alkoholu w wydychanym powietrzu ALCO-SENSOR;

-   Dziennik ewidencji telegramów;

-   Rejestr wydanego sprzętu do służby w Komisariacie Policji w Rzepinie;

-   Rejestr odpraw do służby Komisariatu Policji w Rzepinie;

-   Książka narad służbowych;

-   Książka kontroli osób zatrzymanych;

-   Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań na zawarcie alkoholu w wydychanym powietrzu ALCO-TEST;

-   Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań na zawarcie alkoholu w wydychanym powietrzu ALCO-METR;

-   Dziennik przepisów;

-   Książka pocztowa;

-   Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem;

-   Ewidencja kierujących pojazdami naruszającymi przepisy drogowe;

-   Rejestr zadań i wyniki pracy Policjanta;

-   Rejestr spraw o wykroczenia;

-   Rejestr postępowań sprawdzających i odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego;

-   Ewidencja zarządzeń i wniosków wykonanych w ramach jednorazowych czynności administracyjno-porządkowych;

-   Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu.

 

Posterunek Policji w Cybince

-   Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;

-   Książka doręczeń przesyłek miejscowych;

-   Książka dyspozytora;

-   Rejestr dozoru Policji;

-   Książka odpraw i rozliczenia słuzby patrolowej w Posterunku Policji w Cybince;

-   Książka kontroli spraw przydzieonych dzielnicowemu;

-   Rejestr wydanych notatników;

 

Posterunek Policji w Ośnie Lubuskim

-   Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem;

-   Książka doręczeń przesyłek miejscowych;

-   Ewidencja zarządzeń i wniosków wykonywanych w ramach jednorazowych czynności administracyjno-porządkowych;

-   Książka kontroli sprzw przydzielonych dzielnicowemu;

-   Rejestr wydanego sprzętu do służby w Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim;

-   Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu;

-   Rejestr dozoru Policji;

-   Dziennik telegramów wychodzących.

Metryczka

Data publikacji : 26.06.2012
Data modyfikacji : 04.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andżelika Szalast
Osoba udostępniająca informację:
Andżelika Szalast Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andżelika Szalast
do góry