Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwum KPP Słubice ARCHIWUM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w SŁUBICACH usytuowane jest w strukturach Wydziału Prewencji KPP w Słubicach. Adres siedziby: Archiwum KPP w Słubicach ul. Kazimierza Wielkiego 1, 69-100 Słubice. tel. (95)

 

 

ARCHIWUM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w SŁUBICACH

 podlega pod
Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Słubicach
 
Adres siedziby:
Archiwum KPP w Słubicach

ul. Kazimierza Wielkiego 1

69-100 Słubice
tel. (95) 759 28 20
 
 

Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Słubicach podporządkowane jest Komendantowi Powiatowemu Policji. Zasób archiwalny KPP stanowią akta wytworzone przez:
 
  • komórki organizacyjne byłej KRP w Słubicach;
  • komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Słubicach - do chwili obecnej.
  • jednostki podległe KPP w Słubicach

Dokumentacja wytworzona przez organy bezpieczeństwa państwa, tj. MO do 1954 r. i SB do 3 lipca 1990 r. - zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Szczecinie i Poznaniu.
 
Podstawowym zakresem działań archiwum KPP w Słubicach., jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

-        gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,
-        wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,
-        sporządzanie kserokopii dokumentów,
-        prowadzenie działalności informacyjnej,
-        udostępnienia dokumentacji archiwalnej,
-        brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.
 
Dokumentację zgromadzoną w archiwum  KPP w Słubicach udostępnia się do celów:

-        służbowych,
-        naukowo - badawczych,
-        publicystycznych,
-        innych.

W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego  Policji w  Słubicach.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
-        określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia;
-        cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.
Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika archiwum. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostek b. KRP/KPP w Słubicach
, stanowi siedziba Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Słubicach., usytuowana w obiekcie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

-        Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173);
-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w prawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);
-        Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42);
-        Zarządzanie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji : 26.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andżelika Szalast
Osoba udostępniająca informację:
Andżelika Szalast Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andżelika Szalast
do góry